Regulament Oficial al Tombolei Black-Friday 2021

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1. Campania promoțională “Tombola de Black Friday 2021” (denumitǎ în continuare „Campania”) este organizată de PROD VATEX SRL, cu sediul în orașul Huși, Strada Calea Basarabiei Nr.100 Huși, Județ Vaslui, România, înregistratǎ la Registrul Comerţului Vaslui cu numǎrul J37/123/2017, CUI  37119109 (denumită în continuare “Organizator”)
1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală și obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament Oficial”), prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după anunțul în prealabil de prezentare a acestor modificări pe https://www.facebook.com/BMan.ro/ , https://www.bman.ro
1.3. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe https://www.facebook.com/BMan.ro/, https://www.bman.ro.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

3.1 Campania promoțională este organizată şi se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada

11 Noiembrie 2021 ora 20:00:00 – 14 Noiembrie 2021 ora 23:59:59.   

3.2 În situația în care, pe durata de desfășurare a campaniei, în cadrul rețelei de magazine participante menționate la secțiunea 3 din prezentul regulament se va mai deschide un magazin, acesta nu va fi inclus în lista de magazine menționate în secțiunea 3 la prezentul regulament.  

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania promoţională este deschisă tuturor clienţilor care achiziționează produse de pe platforma noastră online, persoane fizice, care: · achiziţionează oricare produs prezent pe platforma noastră online în perioada menționată în secțiunea 3, cu o valoare individuală sau cumulată cu alte produse de peste 300 de lei si aleg ca si metoda de plată, plata cu cardul, · au domiciliul pe teritoriul României sau sunt rezidenți în România, · confirmă că au citit și au înțeles prezentul regulament oficial și că sunt de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.
4.2 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajaţii firmei organizatoare, angajaţii agenţiilor implicate, angajatii societăților distribuitoare ale PROD VATEX SRL şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). 

4.3 Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.
4.4 Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care au confirmat plata comenzii plasate în intervalul 11 Noiembrie 2021 ora 20:00:00 – 14 Noiembrie 2021 ora 23:59:59.
4.5 În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator, rezultă că participarea la concurs a fost fraudată, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs acești participanți, de a retrage acestor participanți premiile obținute ca rezultat al activității lor și/sau să restrictioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.


SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1 Produsele participante la prezenta Campanie promoțională sunt toate produsele ce se regăsesc în magazinele participante în limita stocurilor disponibile denumite în continuare ,,Produse participante”.  

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1 Înscrierea în Campanie se va realiza automat, după confirmarea plasării comenzii și a plății acesteia cu cardul de credit sau debit. 

6.2 Pentru a intra în Campanie, Participanții trebuie să achiziționeze produse de minim 300 lei și să le plătească cu cardul în perioada menționată la Secțiunea 3.
6.3 Fiecare comandă plasată în perioada menționată la Secțiunea 3, înseamnă o șansă de câștig. Numărul șanselor de câștig este direct proporțional cu numărul comenzilor plasate în perioada menționată la Secțiunea 3. 
6.4 Comenzile plasate în afara perioadei de desfășurare a promoției nu participă la Tombolă.
6.5 Dacă un participant nu ridică comanda de la curier sau o returnează alegând să îi fie returnată contravaloarea produsului, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida înscrierea respectivă și/ sau de a invalida premiul al cărui potențial câștigător este participantul în cauză.
6.6 Participanții desemnați potențiali câștigători au obligația, sub sancțiunea anulării premiului atribuit, de a nu returna comenzile plasate, aferente numărului de înscrieri efectuate în promoție, astfel încât, conform Regulamentului, în cazul contactării lor ca potențiali câștigători, să poată confirma Organizatorului înscrierile efectuate, conform Secțiunii 7 – Premiile de mai jos. 
6.7 Pentru ca o înscriere să fie considerată validă, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile menționate în prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE

7.1 Premiile oferite în această campanie constau în 3 ținute complete la alegere din categoria www.bman.ro/collections/tinute-barbati in valoare de maximum 2.000 lei fiecare.    
7.2 Toate premiile se vor acorda prin tragere la sorți câștigătorilor, după validarea acestora, conform condițiilor de validare din secțiunea 6.  
7.3 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor participante la promoţie).
7.4 În momentul validării premiului, câștigătorul trebuie să se identifice prin trimiterea unei copii a actului de identitate (B.I, C.I sau pașaport valabil) la adresa de mail comenzi@bman.ro

7.5 Organizatorul nu va suporta alte cheltuieli personale şi orice alte cheltuieli care nu sunt prevăzute ca fiind acordate de Organizator, acestea căzând în sarcina exclusivă a câştigătorului. Organizatorul nu va purta nici un fel de răspundere cu privire la standardele de calitate ale produselor oferite. Câştigătorul nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.
7.6 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorii promoției pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane. 


SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE.ACORDAREA PREMIILOR

Acordarea Premiilor
8.1 Premiile acestei Campanii se vor acorda prin tragere la sorți pe platforma www.random.org . Tragerea la sorți va fi realizată în data de 20 Decembrie 2021, pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/BMan.ro .
8.2 Tragerea la sorți, se va desfășura astfel:
a. Se va crea o bază de date prin care se atribuie câte un număr de ordine pentru fiecare comandă finalizată, necesară pentru desfășurarea extragerii;
b. După stabilirea exactă a numărului de participanți, vom apela la ajutorul platformei random.org pentru desemnarea câștigătorilor;

  1. Introducem numărul maxim de participanți și accesăm butonul Generate ce va desemna primul câștigător potențional;
  2. Pentru aflarea celui de al doilea câștigător  se vor urma pașii de la punctul c. cu precizarea că, primul câștigător nu mai este eligibil pentru următoarele extrageri;
  3. Același procedeu va fi urmat și în desemnarea celui de-al treilea câștigător;
    f. În cazul în care, unul dintre potențialii câștigători nu este eligibil, vom efectua o nouă extragere pentru stabilirea altui câștigător.

8.3 Tragerea la sorți va fi organizată la sediul Organizatorului în prezența unei comisii formată din reprezentanții desemnați de către Organizator;

8.4 Câștigătorii Premiilor oferite în cadrul acestei Campanii pot ceda premiul unei alte persoane. Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor. Premiile neacordate rămân în posesia Organizatorului. 

Conditii de validare. Acordarea premiilor
8.5 Pentru ca participarea la promoţie să fie considerată eligibilă, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. Clientul trebuie să aibă dreptul de participare la promoţie, conform secțiunii 4 de mai sus; 2. Clientul trebuie să achiziționeze produse de o valoare totală de minim 300 lei în perioada promoției de pe site-ul Organizatorului;  3. Să plătească contravaloarea comenzii plasate cu cardul, în perioada promoției 11 Noiembrie 2021 ora 20:00:00 – 14 Noiembrie 2021 ora 23:59:59


Validarea castigatorilor si acordarea premiilor
8.6 Fiecare din potențialii câștigători desemnati în cadrul extragerii, va fi contactat de reprezentantul Organizatorului în termen de 72 de ore de la momentul efectuării tragerii la sorți, pentru a îndeplini procedura de atribuire a premiului. Reprezentantul Organizatorului care va efectua apelul își va dezvălui identitatea și va anunța persoana care răspunde la telefon că este castigătorul premiului promoției. Apoi va solicita potențialului câștigător acordul pentru introducerea și prelucrarea datelor personale ce urmează a fi comunicate, în baza de date a Organizatorului, în vederea atribuirii premiului și îi va solicita să confirme participarea/ participările sale în promotie și faptul că a confirmat ridicarea coletului și confirmarea faptului că numele și prenumele cu care au efectuat înscrierea în campanie sunt complete și exact cum sunt acestea menționate în actul de identitate al potențialului câștigător. În situația în care potențialul câștigător confirmă toate informațiile menționate anterior, acestuia îi vor fi solicitate următoarele date: numele și prenumele așa cum sunt acestea menționate în actul de identitate și adresa completă. Participanții vor fi apelați, în termenul de 72 de ore de la momentul efectuării tragerii la sorți, de 3 ori, la ore diferite, de fiecare dată timp de minim 1 minut, iar în cazul în care în acest interval participantul destinatar al apelului nu răspunde și/sau nu poate fi contactat, acesta va fi declarat invalid.
8.7 Procedura de validare presupune validare telefonică. Neîndeplinirea acestei etape de către un potențial câștigător, conduce de la sine la invalidarea acestuia și apelarea la rezerve.

8.8 Procesul-verbal de validare în vederea atribuirii premiului, completat cu următoarele date personale ale câștigătorului: nume, prenume, adresa completă, număr de telefon, serie și nr. act de identitate, CNP, va fi datat și semnat de câștigător și de Organizator în două exemplare: un exemplar rămâne la câștigător, iar un exemplar se întoarce la Organizator. 
8.9 În cazul în care unul din câștigătorii premiilor promoției este o persoană lipsită de capacitatea de exercițiu ori are capacitate restrânsă de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia câștigului numai în prezența reprezentantului său legal. 
8.10 Câștigătorii premiilor nu pot ceda premiile, în integralitatea lor sau parțial, unor altor persoane, înainte de a intra în posesia acestora.
8.11 În cadrul prezentei promoții nu se oferă contravaloarea în bani a premiului sau un alt premiu și/sau serviciu echivalent.
8.12 În situația în care premiile promoției nu sunt acordate din motive independente de voința Organizatorului, acestea rămân la dispoziția Organizatorului care poate organiza, dacă va considera necesar, o extragere specială pentru a desemna noi câștigători și rezerve sau care poate organiza un alt concurs, după caz.
8.13 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu potențialii câștigători sau câștigătorii premiilor promoției după expirarea termenelor de revendicare, sau cu alți participanți în afara obligațiilor asumate prin prezentul Regulament. 
8.14 Acordarea de către Organizator a premiilor acestei promoții poate face obiectul unor evenimente publice, televizate, cu condiția obținerii acordului prealabil expres din partea câștigătorilor, fără obligația de remunerare și/sau alte obligații similare din partea Organizatorului și a partenerilor săi față de câștigător și/sau de persoanele de care aceștia sunt însoțiți. 
8.15 Organizatorul se obligă să facă publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate. În acest sens, acesta va publica pe site-ul https://www.facebook.com/BMan.ro/ o lista cu aceste date, până cel târziu la data de 31.12.2021.

SECTIUNEA 9 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

9.1 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restricții de natură fiscală ori de altă natură care pot apărea în legătură cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia, cu excepția obligației de a calcula, reține și vira impozitul pe venit calculat la valoarea premiului acordat (pentru premiile a căror valoare depășește pragul de 600 lei) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, dacă este cazul.
9.2 Prezenta promoție este organizată în scopul stimulării vânzărilor.  

SECTIUNEA 10 – ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

10.1 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare primirii sale nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.  

SECTIUNEA 11 – LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promoții.
11.2 În eventualitatea unei dispute asupra validării unui câștig și/sau acordării vreunui premiu, decizia Organizatorului este definitivă.
11.3 Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în considerare dacă au fost primite de Organizator până la data de 07.12.2021. Contestațiile vor fi trimise prin e-mail Organizatorului la adresa: comenzi@bman.ro, menționând la subiect: Contestație Campania promoțională Tombola Black Friday 2021.
11.4 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru: a. Comenzile plasate în afara perioadei de promoție (11 Noiembrie 2021 ora 20:00:00 – 14 Noiembrie 2021 ora 23:59:59 - data finală de participare la campania promoțională);  b. Imposibilitatea contactării potențialului câștigător din motive independente de Organizator; c. Imposibilitatea câștigătorului de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator; d. Erorile în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui câștigător; e. Cazurile în care câştigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament;  

SECTIUNEA 12 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Prin simpla participare la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 12.2 Participanții la promoție, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform Legii 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare: · dreptul la informare (art.12), potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege; · dreptul de acces la date (art.13), potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator · dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 
b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate, dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
· dreptul de opoziție (art. 15), potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere și de a obține: 
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum și competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte 
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute de lege
· dreptul de a se adresa justiției (art.18), potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere.
12.3 Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei promoții nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția partenerilor contractuali ai acestuia și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Datele personale solicitate vor fi preluate și prelucrate exclusiv în scopul promoției, pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în Regulamentul Oficial, participanții la campanie își exprimă acordul liber, expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, în scopul promoției, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de către Organizator. Prin simpla participare la această promoție, persoanele care vor fi desemnate câștigători ai promoției își exprimă consimțământul liber, expres și neechivoc ca o copie a actului său de identitate să fie reținută de către Organizator în scopul, validării si atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligaţiilor de natură fiscală, pentru evidențele contabile, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului.
12.4 Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la campanie își exprimă acordul liber, expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, în scopul derulării promoției, pentru validarea și atribuirea premiilor acordate în cadrul promoției, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului. 
12.5 Numele și prenumele câștigătorului și premiul câștigat în cadrul promoției vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/BMan.ro/ conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare.
12.6 Organizatorul le poate solicita Câștigătorilor prezentei Campanii acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video fotocopia și vocea acestora, în înregistrări fotografice, video, audio sau de altă natură, realizate în scopuri publicitare în legătură cu Campania. Câștigătorul / câștigătorii nu va / vor fi obligat(i) să își exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera sa alegere. În cazul în care câștigătorul / câștigătorii va / vor dori să își exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declarație scrisă semnată și datată de acesta.
12.7 Datele cu caracter personal ale clienţilor sunt colectate de Organizator în calitate de operator de date înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 2917. 12.8 Tuturor Participanților la această campanie promoțională le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției) garantate de Legea nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. 12.9 Organizatorul va asigura Participanților dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziţie și dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului la adresa din Huși, Str. Calea Basarabiei, Numărul 100, Oraș Huși, Județ Vaslui, România cu confirmare de primire, menționând pe plic: Campania promoțională Tombola Black Friday 2021 desfășurată în perioada 11-14 Noiembrie 2021. 12.10 După soluționarea eventualelor reclamații, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi procesate în niciun mod.
12.11 Prin completarea datelor personale (nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, serie si nr. act de identitate, CNP) pe procesul verbal de predare – primire a premiilor încheiat cu Organizatorul, se consideră că Participanții acceptă condițiile prezentului regulament și își exprimă consimțământul liber, expres și neechivoc, că datele personale indicate să fie colectate de Organizator exclusiv în scopul derulării promoției, acordării și validării premiilor, pentru a avea o evidență asupra acestora. Datele personale astfel colectate nu vor fi introduse în vreo bază de date și nu vor fi ulterior procesate în niciun mod.
12.12 În cazul în care participanții persoane fizice vor beneficia de premii a căror valoare va depăși pragul de 600 lei/premiu, atunci aceștia își exprimă consimțământul liber, expres și neechivoc pentru predarea către Organizator și reținerea de către acesta a unei copii a actului de identitate în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale impuse de lege Organizatorului (respectiv calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venitul din premii).
12.13 Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanții la această promoție declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care și le-au însuşit integral.
12.11. Promoția poate înceta în cazul în care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori în cazul unor modificări organizatorice care fac imposibilă continuarea sa.

SECTIUNEA 13 – INTRERUPEREA PROMOTIEI

13.1 Promoția va putea fi întreruptă în caz de forță majoră, astfel cum este definiția de lege, sau printr-o decizie a Organizatorului.  

SECTIUNEA 14 - LITIGII

14.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
14.2 Prezenta campanie poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua Campania.
14.3 Forța majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împedică partea sau parţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţa Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României. 
14.4 Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: Str. Calea Basarabiei, Numărul 100, Oraș Huși, Județ Vaslui, România cu confirmare de primire, menționând pe plic: Campania promoțională Tombola Black Friday 2021 desfășurată în perioada 11 Noiembrie 2021 ora 20:00:00 – 14 Noiembrie 2021 ora 23:59:59 După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestaţie.  

SECŢIUNEA 15 - REGULAMENTUL OFICIAL

15.1 Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2 Regulamentul este disponibil pe toată durata Campaniei, în mod gratuit, oricărei persoane interesate la sediul Organizatorului precum și pe https://www.facebook.com/BMan.ro/ sau www.bman.ro.

15.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare dupa anunţarea în prealabil a acestor modificări la sediul Organizatorului precum și pe https://www.facebook.com/BMan.ro/ sau www.bman.ro.  

Organizator, PROD VATEX SRL